Fundusz Europejski
NOWOŚĆ! Teraz zamówisz nasze produkty z dowozem do domu wiecej informacji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),dalej jako „RODO”, informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Sp. jawna;
21 – 404 Trzebieszów, Płudy 21;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iodo@wierzejki.pl
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie
zakładu oraz poszczególnych sklepów firmowych - podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Monitoring wizyjny obejmuje
 budynek zakładu, portiernię, plac zakładowy oraz pomieszczenia wewnątrz, działy produkcji, rozbioru,
dystrybucji, magazyny i korytarze
 sklepy firmowe zlokalizowane na terenie Polski
5) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.;
6) Okres przechowywania nagrań z monitoringu w Zakładzie Mięsnym „Wierzejki” wynosi do 30 dni. Po tym czasie dane
z monitoringu są usuwane.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

 

Script logo