Fundusz Europejski
Produkty z Certyfikatem
Marka Lubelskie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),dalej jako „RODO”, informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Sp. jawna; 21 – 404
Trzebieszów, Płudy 21;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- iodo@wierzejki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w
celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów
dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora -na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i
obrona praw Administratora.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług
technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane
osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji
umowy;
10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Script logo